Spring naar inhoud

Disclaimer.

Schietsportvereniging Willem Tell Hengelo Gelderland.

 

Op deze website (www.svwillemtell-hgld.nl) van Schietsportvereniging Willem Tell te Hengelo Gelderland zijn de volgende voorwaarden van toepassing.
Wij verzoeken u deze Disclaimer goed te lezen. Door deze website te bekijken en de daarop
geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.
Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze disclaimer, zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.

Gebruik van deze website.

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Besluiten gebaseerd op deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Ondanks het feit dat S.V. Willem Tell alle zorgvuldigheid in acht neemt om informatie te verstrekken die juist is, volledig en actueel en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan S.V. Willem Tell niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie verstrekt via deze website. S.V. Willem Tell beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie ook geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Indien u deze website vanuit andere locaties gebruikt, bent u zelf verantwoordelijk voor het handelen in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving.

In het Archief.

S.V. Willem Tell kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website op een wijze die het gebruik van andere internetbezoekers stoort, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, Producten en Diensten.

Daar waar op de website door middel van hyperlinks wordt verwezen naar websites van derden, houdt dit niet in dat S.V. Willem Tell de producten of diensten die via deze websites worden aangeboden aanbeveelt. Het gebruik van websites waarnaar verwezen wordt is voor uw eigen risico en S.V. Willem Tell wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites uitdrukkelijk van de hand. S.V. Willem Tell controleert websites van derden niet op nauwkeurigheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid.

Eigendomsrechten.

S.V. Willem Tell, respectievelijk de relevante rechthebbende, behoudt
zich alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s).
Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van S.V. Willem Tell of de rechthebbende, te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.
Het foto- en/of film-materiaal even als de persoonsgegevens die op deze website vermeldt worden, zijn verkregen met een toestemmingsverklaring. Dit betekend niet dat deze gegevens mogen worden gedeeld en/of misbruikt. Wanneer u deze informatie wil gebruiken moet u toestemming verkrijgen via S.V. Willem Tell welke dan weer toestemming kan vragen aan de desbetreffende persoon.

Communicatie.

Het kan onveilig zijn berichten per email aan S.V. Willem Tell te sturen. S.V. Willem Tell probeert zoveel mogelijk de privacy en veiligheid van de website en daar aan verbonden software te beschermen voor risico’s van buitenaf, maar neemt geen verantwoordelijkheid wanneer dit niet lukt. S.V. Willem Tell adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan S.V. Willem Tell te sturen. Indien u daar niettemin voor kiest, accepteert u het risico dat deze berichten worden onderschept, misbruikt of veranderd door een derde.

Uitsluiting van aansprakelijkheid.

S.V. Willem Tell en/of haar toeleveranciers, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriële schade inclusief winstderving (zelfs wanneer S.V. Willem Tell op de mogelijkheid van het ontstaan van deze schades gewezen is) die op enigerlei wijze met betrekking tot deze website ontstaat.
Onder andere aanvaardt S.V. Willem Tell geen aansprakelijkheid met betrekking tot:

Defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van apparatuur en andere.
Software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website.
De informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld.
Het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan S.V. Willem Tell of aan u.
Het al dan niet functioneren van deze website.
Misbruik van de website.
Het verlies van gegevens.
Het downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld.
Aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

Toepasselijk recht.

Op deze website en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen.

S.V. Willem Tell behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om de informatie verstrekt via deze website en deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.